วีซ่าอินเดีย

เวลาทำการของวีซ่าแต่ละประเภทจะอยู่ที่ 5 – 10 วัน

แบบสติ๊กเกอร์ติดเล่ม

1.สำหรับบุคคลธรรมดา

เงื่อนไข
- ได้อายุวีซ่า 1 ปี (Multiple Entry) ซึ่งจะสามารถเข้าออกประเทศอินเดียได้ไม่จำกัดรอบ
ค่าบริการ
- ค่าวีซ่าเล่มละ 3,600 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการ) / บวกค่าบริการ เล่มละ 800 บาท
**กรณีต้องการยื่นด่วน จะเสียค่าดำเนินการเพิ่มอีก 3,500 บาท โดยที่เอกสารจะเข้าสถานทูตเร็วขึ้น แต่ไม่การันตีจำนวนวันที่วีซ่าออก ขึ้นอยู่กับเอกสารของทางลูกค้า โดยทางสถานทูตจะเป็นผู้พิจารณา

- ลูกค้าไม่ต้องไปแสดงตัว สามารถส่งเอกสารมาให้ทางเราดำเนินการได้โดยตรง
- เมื่อวีซ่าออก จะเป็นสติ๊กเกอร์ติดลงในเล่มพาสปอร์ต
- ทุกท่านจะได้วีซ่าภายใน 15 วัน โดยทางเราจะจัดส่งให้ถึงที่
- ได้รับวีซ่าเรียบร้อย ก่อนการเดินทางตั้งแต่อยู่ประเทศไทย
ระยะเวลาในการดำเนินการ - กรณียื่นวีซ่าปกติ ระยะเวลาจะอยู่ที่ 5 - 7 วัน
- ในกรณียื่นด่วน ระยะเวลาจะอยู่ที่ 2 – 4 วัน

2. สำหรับพระสงฆ์และแม่ชี (ต้องมีหนังสือสุทธิ!!!)

เงื่อนไข
- อายุวีซ่า 6 เดือน (Muliple Entry) สามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้ไม่จำกัดรอบ
- สำหรับราคาจะได้ส่วนลดพิเศษจากสถานทูตอินเดีย
- เฉพาะพระสงฆ์ และแม่ชี ที่มี หนังสือสุทธิ เท่านั้น
- เป็นวีซ่าที่ ต้องยื่นขอวีซ่าที่ “ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศไทย “
- ลูกค้าไม่ต้องโชว์ สามารถส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ทันที
- วีซ่าที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดลงในพาสปอร์ต
- ได้รับวีซ่าเรียบร้อย ก่อนการเดินทางตั้งแต่อยู่ประเทศไทย

ค่าบริการ
- ค่าวีซ่ารวมค่าบริการ เล่มละ 800 บาท
ระยะเวลาในการดำเนินการ

- กรณียื่นวีซ่าปกติ ระยะเวลาจะอยู่ที่ 5 - 7 วัน
- ในกรณียื่นด่วน ระยะเวลาจะอยู่ที่ 2 – 4 วัน
ข้อดีของการทำวีซ่าแบบสติ๊กเกอร์ติดเล่ม:
- ได้รับวีซ่าตั้งแต่อยู่ประเทศไทย จะไม่เสียเวลาในการสแกนนิ้วเพื่อเข้าประเทศอินเดีย
- วีซ่ามีอายุ 1 ปี สามารถเดินทางเข้าออกประเทศอินเดียได้ตลอด
ข้อด้อยของการทำวีซ่าแบบสติ๊กเกอร์ติดเล่ม : ราคาแพงกว่า E-VISA Online
- วีซ่าที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดลงในพาสปอร์ต
- ได้รับวีซ่าเรียบร้อย ก่อนการเดินทางตั้งแต่อยู่ประเทศไทย

E-visa (เป็นวีซ่าแบบออนไลน์)

 

Card image cap

- ลูกค้าไม่ต้องมาแสดงตัว สามารถกรอกได้จากทางคอมพิวเตอร์
- วีซ่าจะไม่อนุมัติลงในเล่มพาสปอร์ต
- ผู้ขอจะได้รับตัววีซ่าเป็นจดหมายรับรอง ETA (Electronic Travel Authorization)
- วีซ่าจะได้รับการอนุมัติและประทับตราลงในเล่มพาสปอร์ต โดยเจ้าหน้าที่ ตม.ของประเทศอินเดีย
- เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดีย เจ้าหน้าที่ตม.อาจจะทำการสัมภาษณ์ เพื่อพูดคุย ซักถาม และทำการสแกนนิ้ว
ก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ

ตารางค่าธรรมเนียมของ E-VISA

ค่าวีซ่ามีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์..กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33 บาท ต่อ 1 USD ในการคำนวณค่าวีซ่า
ระยะเวลาในการดำเนินการ : 7 วัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาผ่านเว็บไซด์

Card image cap

 

*สำหรับ 28 PORT ที่สามารถเข้า-ออกโดยมี E-visa ได้แก่ *

Card image cap

ซึ่งใครไปลงสนามบินนอกจากนี้ E-VISA ใช้ไม่ได้ ส่วนตอนออกนั้นไม่สน ออกจากสนามบินไหนก็ได้ (แต่ต้องระบุตอนกรอกใบสมัครครับว่าจะออกจากอินเดียที่สนามบินไหน)
ข้อดีของการทำวีซ่าแบบ E-VISA : ราคาถูกกว่าแบบสติ๊กเกอร์ติดเล่ม
ข้อด้อยของการทำวีซ่าแบบสติ๊กเกอร์ติดเล่ม : เสียเวลาในการสแกนนิ้วเพื่อเข้าประเทศอินเดีย

หมายเหตุ* ทางอินดี้ เวเคชั่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทางสถานทูตอินเดียไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากสถานทูตจะพิจารณาข้อมูลในการยื่นวีซ่าเป็นรายบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าและดุลพินิจของทางสถานทูต

 

ขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร

- เตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง
- ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทางไปรษณีย์ หรือ Line man / skootar etc.
- เมื่อทางอินดี้ได้รับเอกสารแล้ว จะแจ้งในเรื่องของการชำระค่าบริการ
- สำหรับขั้นตอนการยื่นวีซ่าทั้งหมด ทางเราจะดำเนินการให้โดยที่ทางลูกค้าไม่ต้องมาโชว์ตัวกับทางสถานทูต
- สามารถรอรับเล่มพาสปอร์ตคืนได้ภายใน 10 - 15 วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับเอกสาร โดยทางสถานทูตจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืนถึงเจ้าของเล่มโดยตรง ตามที่อยู่ของลูกค้า

 

เอกสารและข้อมูลส่วนตัวเพื่อขอวีซ่าอินเดีย

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง.. ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว กรอกตามแบบฟอร์มด้านล่าง (กรุณาแจ้งข้อมูลจริง)
3. รูปถ่าย 2 ใบ รูปถ่าย ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว และต้องมีขนาด 2x2 นิ้ว
แนะนำให้บอกร้านถ่ายรูปว่า ขนาด 2x2 นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากันทั้งกว้างและยาว ห้ามส่งขนาดอื่น ไม่ควารใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป เพราะพื้นหลังสีขาว สถานทูตเข้มงวดมาก !

Card image cap

รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจุบัน ที่ถ่ายใหม่ภายใน 3 เดือน
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปที่ ไม่ซ้ำ กับรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด *ต้องเซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด *ต้องเซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นเหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต
6. สำเนาหนังสือสุทธิ 1 ชุด *เฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี (ถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าที่แสดงสังกัดวัดปัจจุบัน)
7. นามบัตร 1 ใบ * ถ้ามี (นามบัตร ตำแหน่งงานปัจจุบัน ตรงตามข้อมูลที่แจ้ง )
8. สำเนาหน้าวีซ่าอินเดียเก่า * ถ้ามี วีซ่าอินเดียเก่าอยู่ในเล่มพาสปอร์ตที่ใช้ปัจจุบัน

เงื่อนไขการให้บริการ

ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตอินเดีย ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคลด้วย

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
แผนกวีซ่า
บริษัท อินดี้เวเคชั่น จำกัด
559/2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

ข้อมูลที่ต้องกรอก

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ***

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap