วีซ่าเนปาล

โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล โดยทางอินดี้เราจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างรวมยื่นใบสมัคร แทนท่านที่สถานทูต ผู้ขอสมัครไม่ต้องมาโชว์ตัว สามารถรอรับวีซ่าได้ที่บ้าน ทางเราจะจัดส่งให้ผ่านทาง EMS โดยใช้เวลา 3-5 วันทำการค่ะ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมของผู้ยื่นขอวีซ่า NEPAL

1.รูปถ่าย 2*2 นิ้ว หรือ 1*2 นิ้ว ฉากหลังขาว

Card image cap

2.พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุพาสปอร์ตไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาวีซ่าเนปาลที่เคยไปครั้งล่าสุด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

Card image cap

 

หมายเหตุ* ทางอินดี้ เวเคชั่น จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทางสถานทูตอินเดียไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากสถานทูตจะพิจารณาข้อมูลในการยื่นวีซ่าเป็นรายบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าและดุลพินิจของทางสถานทูต

 

ขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร

- เตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง
- ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทางไปรษณีย์ หรือ Line man
- เมื่อทางอินดี้ได้รับเอกสารแล้ว จะแจ้งในเรื่องของการชำระค่าบริการ
- สำหรับขั้นตอนการยื่นวีซ่าทั้งหมด ทางเราจะดำเนินการให้โดยที่ทางลูกค้าไม่ต้องมาโชว์ตัวกับทางสถานทูต
- สามารถรอรับเล่มพาสปอร์ตคืนได้ภายใน 10 - 15 วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับเอกสาร โดยทางสถานทูตจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืนถึงเจ้าของเล่มโดยตรง ตามที่อยู่ของลูกค้า

หมายเหตุ:
- บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบับสีแดง จะต้องแนบเอกสาร แจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถาน เอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมัณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ
- ผู้ที่ต้องการท าเรื่องขอวีซ่าอาจมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิเช่น บุคคล ในครอบครัว เพื่อน พนักงานวิ่ง-ส่งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบ อำนาจในการดำเนินเรื่องแทน
– เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
- พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกติ
- บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan และ Syria (โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป).

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
แผนกวีซ่า
บริษัท อินดี้เวเคชั่น จำกัด
559/2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเหตุ* ทางอินดี้ เวเคชั่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทางสถานทูตอินเดียไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากสถานทูตจะพิจารณาข้อมูลในการยื่นวีซ่าเป็นรายบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าและดุลพินิจของทางสถานทูต

 

ข้อมูลที่ต้องกรอก

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ***

Card image cap
Card image cap